Adatkezelési tájékoztató

Kategóriák
 
 
 
 
 

Adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

 1. A GIVsport s.r.o. (székhely: Pod lipami 96, 033 01 Liptóújvár, IČO 505 275 84) (a továbbiakban: Szolgáltató) aláveti magát a következő tájékoztatónak. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete 679/2016. sz. rendelet („GDPR”) meghatározott kötelezettségeket ró az adatkezelőre, amelyet jelen tájékoztatóval teljesít.

 2. A szolgáltató elérhetősége:

  • adresa: Pod lipami 96, 033 01 Liptóújvár (Liptovský Hrádok)

  • email: info@givsport.hu

 3. Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 4. A szolgáltató nem nevezett ki, ill. nincs konkrét megbízott személy az adatkezelésre.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái:

 1. Az szolgáltató kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, amelyeket a rendelés, ill. vásárlásnál  adod meg a szolgáltatónak.

 2. Az szolgáltató kezeli az Ön azonosítói és elérhetőségeit, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. Az adatkezelés célhoz kötöttség

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka:

  • az Ön és az adminisztrátor között létrejött szerződés teljesítése. 6. cikk 1 pont. b) GDPR,

  • a szolgáltató jogos érdeke a közvetlen marketing biztosításában (üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) 6. cikk 1 pont. f) GDPR,

  • az Ön hozzájárulása a feldolgozáshoz a közvetlen marketing biztosítása céljából (üzleti hirdetések és hírlevelek küldése) 6. cikk 1 pont. a) GDPR a 7. § (1) bekezdésével összefüggésben; 2. sz. 480/2004 Coll., Az információs társadalom bizonyos szolgáltatásairól az áruk vagy szolgáltatások megrendelése esetén.

 2. A személyes adatok feldolgozásának célja:

  • a megrendelés bisztositásáhozés az Ön és a megbízott közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; rendeléskor a megrendelés sikeres feldolgozásához szükséges személyes adatok (név és cím, kapcsolat) A személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, a személyes adatok megadása nélkül a szerződést nem lehet megkötni, vagy a rendszergazda által végrehajtani.

 3. A szolgáltató álláspontja szerint egy automatikus egyéni döntés születik az 22. GDPR szerint. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Az adatok megőrzésének időtartalma

 1. A személyes adatok megőrzése a szolgáltató részéről (időtartam):

  • az Ön és a szolgáltató közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges időtartamra és az ezen szerződéses kapcsolatokból eredő követelések gyakorlására (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).

  • mindaddig, amíg a személyes adatoknak a marketing célú feldolgozásához való hozzájárulását visszavonják, legfeljebb öt évre, ha az érintett személyesen beleegyezik.
 2. A megőrzési idő lejárta után a szolgáltató törli a személyes adatokat.

V. Személyes adatátvevők (alvállalkozók

 1. A személyes adatok kezelői:

  • szeméjek, kik hozzájárulnak az áruk / szolgáltatások nyújtásához / a szerződés szerinti kifizetések teljesítéséhez

  • e-shop szolgáltatások és az e-shop működéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújta

  • szemály, ki a marketing szolgáltatásokat biztosítja
 2. Az szolgáltatónak nincs érdekében a személyes adatokat kiadni egy harmadik országnak (az EU-n kívül) vagy egy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok harmadik felei címzettjei a cloud-szolgáltatók.

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR feltételei szerint:

  • személyes adatokhoz való hozzáférés joga, cikk 15. GDPR,
  • a személyes adatok helyesbítésének joga, cikk. 16 GDPR vagy a feldolgozás korlátozása, cikk. 18 GDPR.
  • a személyes adatok törlésének joga, cikk 17 GDPR.
  • joga van a feldolgozás elleni kifogással szemben, cikk 21 GDPR
  • az adatok átruházhatóságának joga, cikk 20 GDPR.
  • joga van, hogy írásban vagy elektronikusan visszavonja a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulást az e szakasz harmadik pontja szerint
 2. Továbbá joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy gondolja, hogy megsértették a személyes jogait.

VII. A személyes adatok biztonságának feltétele

 1. A szolgáltató kijelenti, hogy minden technikai és szervezeti intézkedést megtett a személyes adatok védelmére.

 2. Az szolgáltató technikai intézkedéseket hozott az adatraktárak és a személyes adatárak írásos formában történő biztosítására.

 3. A szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok csak a meghatalmazott személyek rendelkezésére állnak.

VIII. Záró rendelkezése

1. Az online rendelési űrlapból történő megrendelés benyújtásával Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi irányelvet és elfogadja azt teljes egészében.
2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az online űrlapon bejelöli a hozzájárulását. Az Ön beleegyezésének megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi irányelvet és elfogadja azt teljes egészében.
3. Az szolgáltató jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi irányelvek új verzióját közzéteszik a webhelyén, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek e feltételek új verzióját az e-mail címére, amelyet a szolgáltató számára megadott.

Ezek a feltételek 2018.05.25-én lépnek hatályba.

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió